Το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία του Σ.Α.Ε.Ε., επικυρώθηκε αρχικά με την υπ’ αριθμόν 2706/1980 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 12/12/2010. Η τροποποίηση αυτού θα ισχύσει μετά την εγγραφή του νέου καταστατικού στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το καταστατικό αυτό, τα κύρια όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου (τακτικά, κοινωνικά και επίτιμα) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ασχολείται με την οργάνωση και την διοίκηση του Συλλόγου. Το τρέχον Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα αποφοίτους του σχολείου μας, από τις επόμενες δε εκλογές ο αριθμός των μελών θα πέσει στους εννέα, όπως προβλέπει το νέο καταστατικό. Η θητεία τού Δ.Σ. είναι τριετής και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Προτεραιότητες του Δ.Σ. είναι η οργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων για τους αποφοίτους, η αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και η καλύτερη οργάνωση και ενημέρωση του αρχείου των αποφοίτων, η βελτίωση των οικονομικών του Συλλόγου, η προώθηση του έργου των μελών του σε επαγγελματικό και πολιτιστικό επίπεδο, η διοργάνωση με το σχολείο ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει η σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων.